Algemene voorwaarden

Overeenkomst

Algemeen

Door het plaatsen van een bestelling verklaart u zich akkoord met onze voorwaarden.

Wij leveren uitsluitend producten met de originele fabrieksgarantie.

Artikel 1

De koopovereenkomst komt tot stand nadat de internet bestelling per e-mail is bevestigd en geldt voor de in de bevestigings e-mail vermelde artikelen. Controleer deze e-mail goed op eventuele fouten.

Artikel 2

Indien de overeenkomst wordt ontbonden door toedoen of nalaten van de klant, zal de verkoper gerechtigd zijn de in redelijkheid door hem gemaakte kosten aan de klant in rekening te brengen onder de verplichting deze aan de klant te specificeren.

 

Aanbiedingen en bestellingen

Artikel 3

Alle op de website getoonde aanbiedingen zijn geldig gedurende de periode dat deze op de website getoond worden.

Artikel 4

mzspecials.nl kan niet worden gehouden aan prijsvermeldingen. Alle prijzen en productomschrijvingen zijn onder voorbehoud van schrijf-, druk- of vermeldingsfouten.

Artikel 5

mzspecials.nl kan niet aan zijn aanbiedingen en bestellingen worden gehouden indien de klant, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding of offerte danwel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Artikel 6

De prijzen in de genoemde aanbiedingen en bestellingen zijn exclusief BTW en exclusief verzendkosten

Artikel 7

Een samengestelde prijsopgave verplicht mzspecials.nl niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of bestelling begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

Artikel 8

Aanbiedingen of bestellingen gelden niet automatisch voor nabestellingen.

 

Levering

Artikel 9

Alle door Webwinkel genoemde (leverings)termijnen worden bij benadering gegeven en zijn vastgesteld op grond van de gegevens en omstandigheden die bij het aangaan van de overeenkomst aan Webwinkel bekend waren. Opgegeven leveringstermijnen zullen nimmer zijn te beschouwen als een fatale termijn. Indien een wijziging in de gegevens en/of omstandigheden, ongeacht de voorzienbaarheid daarvan, vertraging tot gevolg heeft, wordt de leveringsdatum dienovereenkomstig verlaat. Bij niet tijdige levering dient Webwinkel schriftelijk in gebreke te worden gesteld, waarbij haar nog een redelijke termijn tot levering moet worden geboden.

Artikel 10

Overschrijding van de door Webwinkel opgegeven leveringstermijnen, door welke oorzaak dan ook, geeft de Afnemer nimmer recht op schadevergoeding of niet-nakoming van enige op hem rustende verplichting uit de desbetreffende overeenkomst dan wel een daarmee samenhangende overeenkomst.

 Artikel 11

 In geval Webwinkel de order geheel of gedeeltelijk ontbindt is zij gerechtigd het onbetaald gebleven deel van het geleverde terug te nemen. Ontbinding en/of terugname laat het recht van Webwinkel op schadevergoeding onverlet. door hem worden afgenomen, dan worden de goederen te zijner beschikking opgeslagen voor zijn rekening en risico.

Artikel 12

 Bij overschrijding van de maximale levertijd van 60 werkdagen heeft u het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden. Hiervoor dient u een e-mail, fax of brief aan Webwinkel te sturen. Eventuele betalingen worden in dat geval binnen 30 werkdagen na de kennisgeving aan u geretourneerd

Artikel 13

De verkoper levert de door hem te leveren goederen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, met inachtname van de fabrikants- of importeursgarantie. Bedoelde garantiebepalingen worden geacht een integraal onderdeel van de overeenkomst uit te maken, tenzij hiervan schriftelijk bij het aangaan van de overeenkomst is afgeweken

Artikel 14

Indien verkoper niet in staat is het gekochte product te leveren, bijvoorbeeld doordat het artikel uit de handel is genomen, zal deze de koper hiervan op de hoogte stellen. Koper heeft hierdoor het recht de aankoop te annuleren.

Artikel 15

Met betrekking tot afgeleverde zaken dient de klant de afgeleverde zaken ten spoedigste en in elk geval binnen twee werkdagen na ontvangst te controleren op eventuele gebreken of defecten. Reclamaties op grond van niet goed functioneren cq. bestaande mankementen van de geleverde zaken dienen binnen 5 werkdagen, nadat deze geconstateerd zijn, schriftelijk bij verkoper te worden gemeld, bij gebreke waarvan het recht van reclame zal geacht worden te zijn vervallen. Schade aan de verpakking dient men aan de bezorger te melden en door hem op de vrachtbrief te laten noteren.

Artikel 16

De klant is verplicht het overeengekomen product af te nemen op het moment waarop hem deze ter beschikking staat of aan hem ter hand wordt gesteld.

  1. Indien bezorging is overeengekomen en de klant niet aanwezig is op de afgesproken dag en afleveradres of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zal het overeengekomen product in overleg opnieuw worden aangeboden. De overeengekomen prijs wordt vermeerderd met de extra kosten hiervan.
  1. Indien de klant bij bezorging het overeengekomen product, of een deel hiervan, weigert om een reden anders dan in lid 16 sub c van dit artikel genoemd, is de klant 15% annuleringskosten van de overeengekomen totaalprijs verschuldigd.
  1. Klant heeft het recht het product te weigeren wanneer deze:
    – beschadigd wordt aangeboden,
    – niet in overeenstemming is met het overeengekomen product.

 

Artikel 17

Indien bezorging is overeengekomen en de bestelling die uit meerdere onderdelen bestaat niet in één keer kan worden bezorgd wordt in overleg met de klant één van de volgende mogelijkheden gekozen:

– een nieuwe bezorgdatum wordt afgesproken waarbij alle onderdelen van de bestelling worden bezorgd,

– het leverbare onderdeel wordt bezorgd, het niet direct leverbare onderdeel wordt uit de overeenkomst verwijderd, de

  pakketkorting, indien van toepassing op het niet direct leverbare onderdeel komt te vervallen,

– de leverbare onderdelen worden bezorgd, de niet direct leverbare onderdelen worden nageleverd.


Betaling/prijzen

Artikel 18

Onder rembours leveren is mogelijk, tegen contante betaling van het totale factuurtotaalbedrag plus rembourskosten ad € 12.50 aan de bezorger.

Indien is overeengekomen om vooraf te betalen, dient het overeengekomen totaalbedrag op onze bankrekening te zijn bijgeschreven, alvorens tot levering wordt overgegaan.

Artikel 19

Indien na aanmaning de verkoper genoodzaakt is zijn vordering tot incasso uit handen te geven, zal na aanmaning een vergoeding voor buitengerechtelijke kosten verschuldigd zijn van 10% van het nog openstaande factuurbedrag. De verkoper is gerechtigd eventuele nog lopende leveranties op te schorten in afwachting van integrale betaling van de openstaande facturen.

Artikel 20

Zolang niet door de klant aan alle betalingsverplichtingen zal zijn voldaan, blijven alle geleverde zaken het eigendom van verkoper. Zolang de klant in verzuim is, zal deze gehouden zijn verkoper te allen tijde toegang te geven tot de door de verkoper geleverde zaken. Aan verkoper wordt door de klant onherroepelijk toestemming verleend om ten behoeve van verkoper een bezitloos pandrecht te vestigen op alle afgeleverde zaken en rechten. De door verkoper gehanteerde prijzen zullen worden gehandhaafd, tenzij sprake is van kennelijke drukfouten, vergissingen of inmiddels opgelegde prijswijzigingen. Verkoper is te allen tijde gerechtigd van overheidswege opgelegde prijsverhogingen of heffingen door te berekenen. Met betrekking tot reparaties zal verkoper gerechtigd zijn, indien door de klant niet integraal aan alle betalingsverplichtingen zal zijn voldaan, afgifte van bewerkte of gerepareerde goederen op te schorten.

 

Niet goed, geld terug

Artikel 21

Zijn de door ons geleverde goederen beschadigd of niet in overeenstemming met het bestelde type(s), dan wordt de apparatuur kosteloos door ons retour genomen, mits ongebruikt en in de originele, ongeschonden verpakking. Beschadigingen dient u te melden binnen 24 uur na aflevering. Wij betalen het volledige aankoopbedrag terug als binnen 7 dagen na levering blijkt dat de producten niet goed zijn of anders zijn dan de bestelde producten. U kunt ons ook verzoeken om herstel, vervanging of levering van het ontbrekende.

Geschillen

Artikel 22

Alle geschillen zullen worden beslecht door de normale bevoegde Nederlandse rechter onder toepassing van Nederlands recht, tenzij partijen schriftelijk vooraf overeenkomen het geschil door een geschillencommissie te laten beslechten.